fbpx

רשימת מיקוד לבחינה גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

9.9.2019

אנו שמחים לפרסם את רשימת המיקוד לבחינת "גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין" שתתקיים ב-23.9.2019:

(שימו לב כי אין חשיבות לסדר הופעת הנושאים)

 

1. הערכות שווי שוק, ניתוח זכויות בניה, קביעת שווי אקוויוולנטי.

2.  הערכת סוגי זכויות עפ"י חוק המקרקעין, לרבות בתים משותפים.

3.  טבלאות הקצאה ואיזון במסגרת איחוד וחלוקה מחדש.

4.  הערכות שווי למטרת בטוחה בנקאית.

5.  פירוט הנדרש בשומות מקרקעין לסוגיהן, לרבות קרקע המשווקת לציבור על בסיס ציפיות.

6. הערכות שווי לצורך התחדשות עירונית (פינוי-בינוי,) לרבות התכנות כלכלית.

7. הערכות  שווי חניונים.

8. הערכות שווי תחנות דלק.

9. חלקה משלימה ונשלמת.

10. הפקעות

11. היטל השבחה לכל סוגי הנכסים ולכל סוגי השימושים.

12. תחשיבי  היוון ודחיה, שימוש בפונקציות בסיסיות בתורת המימון

13. אבחנה בין המושגים וחישוב תשלומים בעסקאות מול רשות מקרקעי ישראל (כגון דמי הסכמה, דמי היוון, דמי היתר, הקניית זכות בעלות, דמי רכישה וחכירה בנחלות, דמי שימוש, וכיו"ב, בין היתר גם באזורי עדיפות לאומית).

14. חישוב מיסוי מקרקעין  (מס שבח, מס רכישה – לרבות פטורים).

בכל נושא על הנבחן להיות בקיא בישום גישות השומה הרלוונטית, חקיקה משפטית תקפה, פסיקה משפטית מחייבת, קווים מנחים ותקינה שמאית.