fbpx

המלצות ועדת הסילבוס למועצת שמאי המקרקעין

15.8.2019

לסטודנטים שלום,

אנו שמחים לבשר כי פורסמו מסקנותיה של ועדת הסילבוס למועצת השמאים.

כזכור, בתאריך 18/10/2017, החליטה המועצה למנות ועדת סילבוס שמטרתה  לבחון את תכנית הלימודים הקיימת (לפי תקנות שמאי מקרקעין בחינות תשס"ו – 2006).

בהחלטתה קבעה המועצה שהוועדה תתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים, ובהתאם לכך מינתה שמונה צוותים מקצועיים לבחינת תכנית הלימודים על פי התקנות, ואלה הגישו לוועדה את המלצתם.

לקראת ההמלצות לחצו כאן