fbpx

רשימת מיקוד לבחינת "יישומים בשומת מקרקעין"

15.7.2019

אנו שמחים לפרסם את רשימת המיקוד לבחינה "יישומים בשומת המקרקעין" למועד 24.07.2019

שימו לב כי המיקוד לבחינה הוא ללא סדר חשיבות:

 

1.  הערכות שווי שוק.

2.  הערכות שווי בעסקאות קומבינציה.

3.  הערכות שווי למטרת בטוחה בנקאית.

4.  הערכות שווי באזורי עדיפות לאומית.

5.  הערכות שווי לצורך התחדשות עירונית (תמ"א ,38 פינוי-בינוי).

 

6.  הערכות שווי עפ"י פדיון עסקי.

7.  הערכות שווי חניונים.

8.  היטל השבחה לכל סוגי הנכסים ולכל סוגי השימושים.

9.  הערכות שווי זכויות חכירה קרקעות בניהול רמ"י.

10. תשלומים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הכוללות הסתמכות על שומה של שמאי מקרקעין (כגון: דמי הסכמה, דמי היוון, דמי היתר, הקניית זכות בעלות, דמי רכישה,דמי שימוש וכיו"ב).

 

11. הערכות שווי זכויות חכירה קרקע בבעלות רשות מקומית.

12. הפקעות.

13. איחוד וחלוקה מחדש.

14. איחוד מגרשים.

15. דיירות מוגנת.

16. ניתוח זכויות בניה.

17. מקדמי תועלת.

18. אתיקה מקצועית.

 

.19. חלקה משלימה ונשלמת.

20. נחלות

 

בכל נושא על הנבחן להיות בקיא בישום גישות השומה הרלוונטית, חקיקה משפטית תקפה, פסיקה משפטית מחייבת, קווים מנחים ותקינה שמאית.