fbpx

תקנון הארגון לקידום והכשרת שמאים בישראל ("הארגון")

מטרות הארגון:

 1. לקדם ולשמור על ענייניהם המקצועיים של השמאים בכלל ושל חברי הארגון בפרט
 2. לקבוע מבדקי השכלה וידיעות מקצועיים ולהבטיח את קיומם ושמירתם על ידי השמאים בכלל וע"י חברי הארגון בפרט.
 3. להנהיג כללי אתיקה מקצועית ולהבטיח את שמירתם ופעילות בגדרם.
 4. לפעול למען השתלמותם והעשרת הידע המקצועי של השמאים.
 5. לפעול למען הסדרת העיסוק במקצוע על כל הכרוך בכך, אל מול המחוקק, למען הכרתו הרשמית של הארגון כנציג כלל השמאים.
 6. לקיים מגע עם הרשויות המוסמכות והגופים הציבוריים בישראל , להושיט עזרה ומתן פתרונות בנוגע לכשלים הנוגעים לתחום השמאות.
 7. לקיים מגע עם גופים רלוונטיים מחוץ לגבולות המדינה.
 8. להצטרף לכל ארגון, מוסד או גוף שמטרותיו דומות לשל הארגון ולטובת הענף.
 9. לפעול למען איסוף כלים פרקטיים לייעול המקצוע: ספרות , מידע וחקיקה.
 10. כל ענף רשאי ומוסמך:
 • לעשות למען הידוק הקשר ושיתוף הפעולה בין החברים המצטרפים אליו.
 • לטפל בעניינים המקצועיים והאחרים המיוחדים לענף ו/או לחבריו.
 • לפעול למען מטרות הארגון.
 • שלא יעשה דבר הנוגד את התקנות הללו או החלטות שנתקבלו כדין ע"י ועד הארגון.
 • שלא יקויים מגע עם גורמי חוץ כל שהם אלא אם הם חברים והוועד של הארגון נתן הסכמתו לכך מראש ובכתב.

 

תנאי קבלה לארגון

 1. כל שמאי רשאי להתקבל כחבר בארגון ובלבד שיענה על תנאי הסף כדלקמן:
 • הינו תושב קבע בישראל.
 • בעל תעודת בגרות או שסיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר.
 • עמד בבחינות והגשת עבודות בהצלחה.
 • עובד דרך קבע בשמאות.
 • לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 • לדעת הוועד המרכזי נמצא ראוי ואין מניעה מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש להתקבל כחבר.
 • שמאי הכשיר להיות חבר בארגון והתקבל יהיה חבר בארגון.
 • חברי הארגון – מועמדים ומתמחים כאחד – מחוייבים למלא אחר התקנות האמורות, כללי האתיקה המקצועית כל חובה וכלל ונוהל מכוח החלטה שתתקבל ע"י מוסדות הארגון.

 

דמי חבר

 1. גובה דמי חבר שנתיים: 500 ₪ (לשנה).
 2. כל חבר (לרבות מועמד לחברות) ישלם דמי חבר שנתיים כפי שייקבעו מעת לעת ע"י הוועד המרכזי, כפי שימצא לנכון.
 3. על אף האמור לעיל לגבי מועד תשלום דמי החב,ר רשאי הוועד לתת ארכה לתשלום מדמי החבר אם ביקש זאת החבר תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה לתשלום דמי החבר, ובלבד שתקופת הארכה תסתיים תוך השנה עבורה הנדרש התשלום.

הפסקת חברות

 1. חבר או מועמד שמתנהלת כנגדו חקירה פלילית או עבירה משמעתית, יהיה וועד הארגון רשאי להשעותו זמנית מחברותו בארגון עד גמר סופי של החקירה או הדין המשמעתי.
 2. הושעה אדם, לא יהיה זכאי להשתמש בכרטיס שהארגון הנפיק עבורו ולא יציג עצמו כחבר בארגון.

    

אסיפה כללית

 1. אסיפה כללית של הענף רשאית לחייב את החברים המצטרפים לענף בתשלום דמי חבר נוספים דמי החבר הנוספים מיועדים לשמש את מטרות הענף והחברים.
 2. דמי שירותים: הוועד רשאי לקבוע דמי שירותים עבור שירותים מיוחדים שיינתנו לחברי הארגון כגון ארגון קורסים להשתלמויות, הפצת ספרות מקצועית וכו'.

 

כללי אתיקה מקצועית

 1. וועד הארגון רשאי להכין כללים להבטחת השמירה על רמת אתיקה מקצועית גבוהה על ידי העוסקים בתחום השמאות בכלל וע"י חברי הארגון בפרט.

 

מדיניות פרטיות

 1. הארגון מכיר בחשיבותה של השמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מפעיל ומנהל ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר ייעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

 

 1. רישום לשירותים:
  חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות וכו'. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר/השירותים אליהם נרשמת מעביר הארגון את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטים, לרבות גופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. הארגון לא יהיה אחראי לכל שימוש אשר ייעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי הארגון ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

 

 1. מאגרי מידע:
  המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר יישמרו במאגרי המידע של הארגון. הארגון יעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדוייק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.

 

 1. השימוש במידע ומשלוח חומר פרסומי:
  עם אישור המדיניות והפרטיות כאמור להלן יהיה הארגון רשאי לעשות כל שימוש במידע הנדרש לו לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. הארגון יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן יהיה רשאי הארגון לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר, לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף הרלוונטים לשירותים המבוקשים על ידך, ולרבות פרסומות הנוגעות ללימודים אשר יסבור הארגון כי יוכלו להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלו אודותיך. במידה ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי באמצעי התקשורת שמסרת לארגון, אנא צור עמנו קשר באמצעות אחד מערוצי התקשורת הזמינים בעמוד "צור קשר" המופיע בסרגל הניווט העליון של אתר.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות:
  הארגון יהיה רשאי לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. הארגון יודיע למשתמש על כל שינוי מהותי אשר יחול בהוראות מדיניות הפרטיות.