fbpx

תעריפי אגרות לשנת 2019

3.4.2019

להלן תעריפי אגרות לשנת 2019:

בחינות מוקדמות, לכל בחינה – 293 ש"ח

בחינות סופיות, לכל בחינה – 467 ש"ח

בקשה לפטור – 144 ש"ח

בקשה להירשם כמתמחה – 170 ש"ח

בקשה לאישור על סיום התמחות – 170 ש"ח

בקשה לרישום בפנקס השמאים – 679 ש"ח

אגרה תקופתית לשמאי בעל ותק של עד 3 שנים לתשלום מתאריך 1.1.2019 ועד 1.3.2019 – 831 ש"ח

אגרה תקופתית לשמאי בעל ותק של עד 3 שנים לתשלום מתאריך 1.1.2019 ועד 1.3.2019 – 1,038 ש"ח

אגרה תקופתית לשמאי בעל ותק של מעל 3 שנים לתשלום מתאריך 31.3.2019 ועד 31.12.2019 – 841 ש"ח

אגרה תקופתית לשמאי בעל ותק של מעל 3 שנים לתשלום מתאריך 31.3.2019 ועד 31.12.2019 – 1,245 ש"ח

 

 

שימו לב: