fbpx

עדכון בעניין שאלוני הבחינה והפתרונות המנחים

מועצת שמאי המקרקעין הודיעה כי היא תאפשר לנבחנים הזכאים לכך לקבל התאמות בבחינות הרישוי.

התאמה בבחינה תוענק במקרים הבאים:

•       בקשות בגין מגבלה רפואית:  חובה לצרף מכתב עדכני מאת רופא מומחה והיסטוריה רפואית.
•       בקשות בגין לקות למידה /קשב וריכוז: חובה לצרף אבחון דידקטי בתוקף של עד 7 שנים מיום ביצועו.
•       עולים חדשים: חובה לצרף תעודת עולה בתוקף (עד 10 שנים)
•       נשים בהריון: חובה לצרף אישור רפואי המעיד על היריון.
•       בני מיעוטים: חובה לצרף אישור ממוסד הלימודים התיכונים ששפת הלימודים בתיכון לא הייתה בעברית.
•       נבחנים מעל גיל 50: חובה לצרף צילום תעודת זהות.

לתשומת לבכם, חובה לצרף מסמכים התומכים בבקשה.

(לידיעתכם: המועד האחרון להגשת בקשות להתאמות בגין לקות למידה או הפרעות קשב וריכוז, ובקשות בגין מגבלות רפואיות, הינו עד 60 ימים לפני מועד הבחינה. בקשה להתאמות של האוכלוסיות המיוחדות – עולים חדשים, בני מיעוטים, נבחנים מעל גיל 50 ונשים בהריון – ניתן להגיש עד 30 יום לפני מועד הבחינה).