fbpx

מועדי בחינות שמאות (מועד ראשון 2022)

 רשימת התאריכים של הבחינות, מועד ראשון 2021:

א. יסודות הנדסת בניין והנדסה.
אזרחית:
א' בשבט התשפ"ב
3 בינואר 2022
בשעה 11:00

ב.יסודות הכלכלה חלק ב': –
כלכלה עירונית:
ז' בשבט התשפ"ב
9 בינואר 2022
בשעה 11:00

ג.יסודות הכלכלה חלק א':
מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה:
י"א בשבט התשפ"ב
13 בינואר 2022
בשעה 11:00

:ד. סטטיסטיקה
י"ד בשבט התשפ"ב
16 בינואר 2022
בשעה 11:00

ה. יסודות בחשבונאות וניתוח
דוחות כספיים:
י"ח בשבט התשפ"ב
20 בינואר 2022
בשעה 11:00

ו. יסודות המימון ושימושם
בשומת מקרקעין:
כ"ב בשבט התשפ"ב
24 בינואר 2022
בשעה 11:00

ז.יסודות מדידה ומיפוי:
כ"ד בשבט התשפ"ב
26 בינואר 2022
בשעה 11:00

ח.תכנון ובנייה חלק א': –
יסודות התכנון העירוני:
כ"ח בשבט התשפ"ב
30 בינואר 2022
בשעה 11:00

ט.תכנון ובנייה חלק ב': –
דיני התכנון העירוני:
א' באדר א' התשפ"ב
2 בפברואר 2022
בשעה 11:00

י. דינים
ה' באדר א' התשפ"ב
6 בפברואר 2022
בשעה 11:00

י"א. מיסוי מקרקעין ומיסים
אחרים
ח' באדר א' התשפ"ב
9 בפברואר 2022
בשעה 11:0

י"ב. מבוא לתורת השמאות:
ד' בשבט התשפ"ב
6 בינואר 2022
בשעה 11:00

י"ג. גישות ועקרונות
בהערכת מקרקעין:
כ"ד באדר ב' התשפ"ב
27 במרץ 2022
בשעה 11:00

י"ד. ישומים בשומת
מקרקעין:
כ' בתמוז התשפ"ב
19 ביולי 2022
בשעה 11:00