fbpx

יוזמה חדשה של משרד המשפטים לנרשמים לבחינה ב"יישומים בשומת מקרקעין"

15.9.2019

בהודעה שהוציא אמש משרד המשפטים נמסר על יוזמה חדשה לקיצור תהליך רישום בפנקס שמאי המקרקעין.

על הנבחן לסמן בטופס המקוון של הרישום לבחינה "יישומים בשומת מקרקעין" כי הנו מבקש להירשם בפנקס שמאי המקרקעין על תנאי.

לאחר הסימון אנחנו ישלים משרד המשפטים את הפעולות הנדרשות להשלמת הרישום בפנקס שמאי המקרקעין, במידה והעמוד המועמד בכל הדרישות: סיום ההתמחות, ציון "עובר" בכל בחינות המועצה ובדיקת רישום פלילי תקינה. ביוזמה זו אין צורך להגיש בקשה נפרדת בכתב לרישום בפנקס שמאי המקרקעין.

מי שיעמוד בכל התנאים לרישום בפנקס, יקבל הודעה עם הפניה לתשלום אגרה בעד בקשה לרישום בפנקס. עם הסדרת התשלום יירשם בפנקס שמאי המקרקעין, תקבלו הפניה לתשלום אגרה תקופתית ולשמירת תמונתו במערכת ויונפק עבורו כרטיס רישיון מגנטי.

בהצלחה לסטודנטים.