fbpx

הצטרפות

בקשת הצטרפות לעמותה

 

לפניך הנחיות ומידע הנדרשים לצורך הצטרפות לארגון. אנא קרא/י בעיון ולאחר מכן מלא/י את טופס ההצטרפות.

 

 1. הארגון לקידום והעשרת שמאים ע"ר הינו ארגון מקצועי ומוכר המאגד בתוכו את מרבית שמאי המקרקעין והרכוש בישראל.

 

במידה והנך שמאי מקרקעין: 

 1. בכדי להתקבל לארגון יהא עליך לעמוד בתנאי סף / תנאי הקבלה, המפורטים להלן:
 • 2.1  הנך בעל השכלה פורמלית בתחום שמאות המקרקעין.
 • 2.2  הנך מצוי/ה במהלך הלימודים או לאחר התמחות מתאימה של שנתיים לפחות תחת מאמן מורשה.
 • 2.3  עמידה בהצלחה בדרישות הענף, ובכלל זה בבחינות בכתב ובע"פ, עבודת הגשה, ראיון או כל תנאי הנדרש על פי תקנות.
 • 2.4  הנך תושב קבע בישראל ובעל תואר ראשון.
 • 2.5  הנך עוסק / מתעתד לעסוק בשמאות מקרקעין כמקצוע עיקרי.

 

 1. על מנת שנוכל לטפל בבקשתך אנא העבר אלינו את הנדרש:
 • 3.1  טופס הבקשה הרצ"ב לאחר שכל סעיפיו מולאו + תצלום תעודות ההשכלה + 2 תמונות דרכון עדכניות.
 • 3.2  אישור מאמן – בו תצויין באופן מפורט מהות האימון ואורך תקופתו.
 • 3.3  המחאה על סך 500 ₪ לשנה לצורך דמי חבר לפקודת הארגון לקידום והעשרת שמאים (ע.ר).
 • 3.4  הארגון מעניק שנת חברות ראשונה חינם לסטודנטים הלומדים ב"מכללת אפיק".

 

במידה והנך שמאי רכוש:

4. בכדי להתקבל לארגון יהא עליך לעמוד בתנאי סף / תנאי הקבלה, המפורטים להלן:

 •   4.1. הנך בעל השכלה פורמלית בתחום שמאות הרכוש (או שהנך בשלב הלימודים).
 •   4.2. עמידה בהצלחה בדרישות הענף ובכלל זה בבחינות בכתב ובע"פ, עבודת הגשה, ראיון או כל תנאי הנדרש על פי התקנות.
 •   4.3. הנך תושב קבע בישראל ובעל תעודת בגרות, או תעודת השכלה מקבילה, או תואר ראשון.
 •   4.4. הנך עוסק / מתעתד לעסוק בשמאות רכוש כמקצוע עיקרי.

 

5. על מנת שנוכל לטפל בבקשתך אנא העבר אלינו את הנדרש:

 •   5.1. טופס הבקשה הרצ"ב – לאחר שכל סעיפיו מולאו + תצלום תעודות ההשכלה + 2 תמונות דרכון עדכניות.
 •   5.2. אישור מאמן – בו תצויין באופן מפורט מהות האימון ואורך תקופתו.
 •   5.3. המחאה על סך 500 ₪ לשנה לצורך דמי חבר לפקודת הארגון לקידום והעשרת שמאים (ע.ר).
 •   5.4. הארגון מעניק שנת חברות ראשונה חינם לסטודנטים הלומדים ב"מכללת אפיק".

 

להצטרפות לארגון, לחצ/י כאן ומלא/י את הטופס >>